1 Az adatkezelési tájékoztató célja

Mozdény Viktória ev. (cím:Balatonfüred, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos

minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az

Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Minta Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a

 http://mozdeny.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

Mozdény Viktória ev. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen

az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg, és

megválaszoljuk kérdését.

Mozdény Viktória ev. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak

tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Mozdény Viktória ev. a személyes

adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,

mely az adatok biztonságát garantálja.

Mozdény Viktória ev. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné vállalkozásomat, a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. és +36303185671 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az

adatkezelővel.

Mozdény Viktória ev. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől

számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.

Név: Mozdény Viktória ev.

Székhely: Balatonfüred, Köztársaság utca 7.

Cégjegyzékszám:-

A bejegyző bíróság megnevezése:-

Adószám: alanyi adómentes

Telefonszám: +3630/3185671

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Mozdény Viktória

Telefonszám: + 3630/3185671

3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok: nincs regisztráció

3.2 Technikai adatok

Mozdény Viktória ev. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Mozdény Viktória ev. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés

ellen.

Mozdény Viktória ev. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő

védelmi szintet nyújt.

Mozdény Viktória ev. az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és

teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,

valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel

kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie- -k k (Sütik)

3.3.1 A A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)

helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett

sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a

korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie- -k k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék Mozdény Viktória ev.

weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik

érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e

fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie- -k k (analitika)

Mozdény Viktória ev. a weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics

statisztikai célú szolgáltatás használatával, információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a

látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény

javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy

böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli

őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok:

-Számlázási név, cím (kötelezően megadandó)

- adószám (nem kötelező)

-Szállítási név, cím,e-mail cím(kötelezően megadandó)

-telefonszám (nem kötelező)

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok:

-Név, cím, email-cím(kötelező)

-telefonszám(nem kötelező)

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok: Nincs hírlevél

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása: kizárólag Mozdény Viktória ev. termékeinek és szolgáltatásainak értékesítése céljából. és megőrzési ideje: 10 év

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Mozdény Viktória ev. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok

teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Mozdény Viktória ev. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,

így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról

(Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról (Pmt.);

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a

következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával

összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a

látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes

rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap

használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező

számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket Mozdény Viktória ev, rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag Mozdény Viktória ev. fér hozzá.

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre:

-adatot a szállítással megbízott futár cégnek továbbítunk, illetve a tárhelyet biztosító szolgáltató részére, melynek adatai az impresszumban találhatóak.

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak

helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet

adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Mozdény Viktória ev. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes

adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.

és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető

formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az

érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve

amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a

helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett

panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Mozdény Viktória ev. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Mozdény Viktória ev. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró,

az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve

közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat

végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi

kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Minta Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az

érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam

fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat

egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes

adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló

profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha

azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a

profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve

a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen

jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga a

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben

soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: http://www.naih.hu

9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a

közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti

Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Mozdény Viktória ev. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához

elengedhetetlenül szükséges

Legújabb feltöltések

Készítette: Mobilbarat.hu - Mobilbarát weboldal és webáruház